Scratch Jn’ri kasutamise võimalused 6-7 aastaste laste loogilise mõtlemise arendajana: Sissejuhatus

Varajasest east saadik puutuvad lapsed kokku tehnoloogiaga ja seetõttu tuleks varakult hakata lastele õpetama seda, kuidas erinevaid vahendeid ja programme kasutada. Üheks võimaluseks oleks lapsi õpetada programmeerima. Läbi selle on võimalik arendada matemaatilisi oskusi ning tekitada juba varakult lastes huvi programmeerimise vastu, samas on see üheks võimaluseks arendada laste loogilist mõtlemist. Loogiline mõtlemine on vajalik kõikides eluvaldkondades ning see tuleb kasuks samuti ka edasises õppetöös (Koitjärv, 2011). Läbi selle näeb laps tervikut paremini ning on võimeline informatsiooni paremini omandama. Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008) ütleb, et 6-7 aastane laps peaks saama aru lihtsamatest põhjuse ja selle tagajärje seostest.

Nagu selgus 2015. aasta Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Infotehnoloogia Kolledži ja Telekommunikatsiooni Liidu poolt koostatud raportis “Mis saab Eesti IT haridusest?” , et oskuslikke programmeerijaid ja teisi IT valdkonnas pädevaid inimesi on vähe. Siit tulenevalt on probleemiks kvalifitseeritud tööjõu puudus IT valdkonnas. Samas selgus raportist, et uurimuses osalejatel tekkis programmeerimise vastu huvi alles siis, kui nad said ise arvutit kasutades luua või teha midagi huvitavat. Seega tuleks programmeerimise õpetamisega alustada juba varajases lapsepõlves, üheks võimaluseks on seda lõimida õppe- ja kasvatustegevuste valdkondadega lasteaias. Selleks on vaja välja töötada vastavad materjalid, kavad ja hindamise vormid, mille põhjal oleks võimalik lastele selgitada programmeerimise olemust ja põhitõdesid.

Eelnevast lähtuvalt on magistritöö eesmärk töötada välja ScratchJn’i  programmi kasutamist sisaldavad lõimitud õppe- ja kasvatustegevuste kavad 6-7-aastastele lastele, neid lastega katsetada ning välja selgitada laste ja ekspertide arvamus ScratchJn’i  kasutamise kohta lasteaias ning nende ettepanekud tegevuskavade parendamiseks.

Eelnevale toetudes on uurimisküsimused järgnevad:

  • Mida arvavad lapsed ja eksperdid ScratchJn’i kasutamisest 6-7-aastaste laste õpetamisel?
  • Kuidas hindavad eksperdid koostatud töökavu ning nende sobilikkust 6-7-aastaste laste õpetamiseks?
  • Millised on laste ja ekspertide ettepanekud välja töötatud tegevuskavade parendamiseks?

Magistritöö esimeses peatükis antakse ülevaade sellest, kuidas kujundada loogilist mõtlemist varajases lapseas ning milliseid viise on võimalik selleks kasutada. Samuti tutvustatakse Scratch Jn’i programmi ning analüüsitakse juba valmisolevat materjali. Esimeses peatükis seletatakse lahti õppedisainimudel, mille järgi on vastavad õppe- ja kasvatustegevuste kavad koostatud. Magistritöö metoodika osa sisaldab valimi ja selle koostamise põhimõtteid, lisaks sellele veel meetodi valikut ja kirjeldust. Samuti seletatakse lahti täpsemalt uurimisprotseduur ning selgitatakse õppedisaini mudeli kasutamist täpsemalt. Uurimistulemuste peatükis antakse ülevaade peamistest katsetuste tulemustest ning arutelu peatükis tehakse nende põhjal täpsemad järeldused.

Kasutatud kirjandus

Koitjärv, T. (2011). Mõtlemismängud on mõnusad. Koolielu. Loetud aadressil: https://koolielu.ee/info/readnews/77903/motlemismangud-on-monusad

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. (2008). Eesti Vabariigi Valitsus [2015, detsember. 5] https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772

TÜ, TTÜ, IT Kolledž, ITL (2015) „Mis saab Eesti IT haridusest?“ uuringuprojekti raport. Tartu. Loetud aadressil: https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ikt/files/iktraport_31.08.2015.pdf

Advertisements

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s